Konkurs na targach Tour Salon 2018

Trapani Easy s.r.l.s.  (Angelo Apartments, Trapani.pl i TurismoTrapani.com) na targach Tour Salon w Poznaniu (9 lutego 2018 – 11 lutego 2018)

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs!

Kochasz Włochy? Lubisz podróże?

Pokaż WSZYSTKIM co to dla Ciebie oznacza!

Stwórz swoje hasło promujące nasze apartamenty i wygraj 5-dniowy pobyt w Trapani wraz ze śniadaniami oraz transferem z lotniska w Trapani.

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Angelo Apartments

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem Konkursu Angelo Apartments jest spółka prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP IT02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685 (dalej jako: „Organizator”).
  • Zasady Konkursu Angelo Apartments określa niniejszy Regulamin.
  • Niniejszy Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora (angeloapartments.com/pl oraz na fanpage organizatora na portalach społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/TrapaniDlaPolakow, www.facebook.com/angeloapartments, www.facebook.com/Turismotrapanicom
  • Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 9 lutego 2018 roku do dnia 11 lutego 2018 roku.
  • Celem Konkursu jest promocja apartamentów Angelo Apartments oraz portalu turystycznego o prowincji Trapani trapani.pl i www.turismotrapani.com
 2. Definicje
  • Organizator – spółka prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP IT02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685.
  • Konkurs – konkurs Angelo Apartments organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 9 lutego 2018 roku do dnia 11 lutego 2018 roku, którego celem jest promocja apartamentów Angelo Apartments.
  • Hasło konkursowe – stworzone przez uczestnika Konkursu hasło reklamujące apartamenty Angelo Apartments „Angelo Apartments – czyli jak opiszesz nas jednym zdaniem?” –

Kochasz Włochy? Lubisz podróże?

Pokaż WSZYSTKIM co to dla Ciebie oznacza!

Stwórz swoje hasło promujące nasze apartamenty i wygraj 5-dniowy pobyt w Trapani wraz ze śniadaniami oraz transferem z lotniska w Trapani.

 • Jury – komisja składająca się z co najmniej 2 osób, powoływana przez Organizatora w celu wyłonienia najlepszego Hasła konkursowego.
 • Nagroda główna – voucher na 5-dniowy pobyt w Angelo Apartments ze śniadaniami i transferem z lotniska w Trapani do apartamentów Angelo Apartments przez 12 miesięcy od daty wręczenia.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j. z dnia 28 czerwca 2016 roku)
 • Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880 t.j. z dnia 5 maja 2017 roku).
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 t.j. z dnia 2 marca 2017 roku)
 1. Uczestnicy Konkursu
  • W Konkursie mogą brać udział osoby, które w chwili przystąpienia do replica rolex Konkursu są pełnoletnie oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Zasady Konkursu
  • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • Dostarczenie do Organizatora Hasła konkursowego oraz formularza zgłoszeniowego następuje osobiście na stoisku spółki Trapani Easy s.r.l.s. nr 38 na targach Tour Salon w Poznaniu w dniach 9.02.2018 w godzinach 11:00 – 18:00, 10.02.2018 w godzinach 10:00 – 18:00 oraz 11.02.2018 w godzinach 10:00 – 13:00.
  • Wzór formularza zgłoszeniowego załączony jest do niniejszego Regulaminu.
  • Hasło konkursowe powinno być jednozdaniowe. Jego celem ma być promocja apartamentów Angelo Apartments oraz portalu turystycznego o prowicji Trapani trapani.pl i www.turismotrapani.com
  • Hasło konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  • Hasło konkursowe kwalifikuje do konkursu sekretariat techniczny konkursu, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, dostarczone do Organizatora po terminie lub dostarczone bez formularza zgłoszeniowego nie będą oceniane.
  • Poprzez dostarczenie Hasła konkursowego do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym uczestnik przystępuje do Konkursu i oświadcza, że:
   • akceptuje niniejszy Regulamin;
   • w celu przeprowadzenia Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
   • Hasło konkursowe dostarczone Organizatorowi jest jego autorstwa i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, jak również nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu
  • Spośród Haseł konkursowych, Jury wyłoni zwycięzcę – autora Hasła konkursowego najlepiej oddającej znaczenie hasła konkursowego określonego w punkcie 2.3 niniejszego Regulaminu.
  • Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana Nagroda główna. Organizator nie przewiduje nagród pocieszenia.
  • Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają reklamacji.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 lutego 2018 roku w miejscu targów turystycznych Salon Tour w Poznaniu o godz. 14.30 w Alei Lipowej w pawilonie nr 7.
  • Warunkiem koniecznym jest osobiste odebranie vouchera przy ogłoszeniu wyników przez Zwycięzcę. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie obecny osobiście przy ogłoszeniu wyników, zwycięży hasło konkursowe, które znajdowało się na drugim i kolejnym miejscu, aż do momentu osobistego odebrania Vouchera przez Zwycięzcę.
  • Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie internetowej i fanpage na portalu społecznościowym Facebook Partnera medialnego ich imienia i nazwiska w razie przyznania im Nagrody głównej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację na fanpage na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Nagrody
  • Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na 5-dniowy pobyt w Angelo Apartments ze śniadaniami i transferem z lotniska w Trapani, do wykorzystania przez 12 miesięcy od daty wręczenia.
  • Nagrodzonym uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
  • Nagrodzony uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
  • Jeżeli nagrodzony uczestnik zrzekł się przyznanej nagrody, Organizator może przekazać niniejszą nagrodę kolejnemu uczestnikowi, którego Hasło konkursowe zostanie wybrane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.
  • Organizator nie ponosi kosztów transportu na lotnisko w Trapani, z którego odbędzie się transfer do apartamentów Angelo Apartments.
  • W przypadku, kiedy Zwycięzca nie odbierze osobiście vouchera na ogłoszeniu wyników, nagroda przepada bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora, a Organizator może przekazać niniejszą nagrodę kolejnemu uczestnikowi, którego Hasło konkursowe zostanie wybrana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa autorskie
  • Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do Hasła konkursowego, do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Hasła konkursowego, jak również zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Hasła konkursowego wobec Organizatora oraz jego następców prawnych.
  • Przeniesienie wyżej wymienionych praw będzie miało charakter nieodpłatny. W tym celu nagrodzony uczestnik Konkursu zawrze z Organizatorem pisemną umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego Hasła konkursowego dla potrzeb Organizatora na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:

 

 • wyłącznego używania i wykorzystania Hasła konkursowego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej;
 • utrwalania i zwielokrotniania Hasła konkursowego wszelkimi technikami graficznymi;
 • publicznego wystawiania i wyświetlania Hasła konkursowego na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych;
 • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Hasła konkursowego;
 • wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Hasła konkursowego w Internecie;
 • publicznego wystawiania Hasła konkursowego, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Hasła konkursowego.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagrodzonego Hasła konkursowego, polegającej w szczególności na nałożeniu na Hasło konkursowe logotypu Angelo Apartments.
 1. Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  • Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu przed jego rozpoczęciem, tj. przed dniem 9 lutego 2018 roku, bez podawania przyczyn odwołania.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach autorskich oraz innych stosownych ustaw.


 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Angelo Apartments

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu

 

Data urodzenia

 

Adres do korespondencji

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

Oświadczam, że Hasło konkursowe jest mojego autorstwa i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, jak również nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Ponadto, oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Hasła konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim unormowania, w tym w szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, tekst jednolity).

W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się do zawarcia z jego Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich do mojego Hasła konkursowego w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

 

 

 

HASŁO KONKURSOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis uczestnika Konkursu