Konkurs na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu

Sycylia i Trapani Easy s.r.l.s. (Trapani.pl, TurismoTrapani.com i Angelo Apartments) na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu (28.02.2020 – 01.03.2020). Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs:

 

Kochasz Włochy? Lubisz podróże?

Pokaż WSZYSTKIM co to dla Ciebie oznacza!

Stwórz swoje hasło promujące nasz region i nasze usługi lub aparatamenty Angelo Apartments i wygraj 5-dniowy pobyt w Trapani wraz ze śniadaniami, transferem, wycieczką statkiem na Favignanie i Levanzo oraz samochód na jeden dzień!”

 

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Trapani.pl – Zachodnia Sycylia:

 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem Konkursu „Trapani.pl – Zachodnia Sycylia” jest spółka prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP IT02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685 (dalej jako: „Organizator”).
  • Zasady Konkursu Trapani.pl Zachodnia Sycylia określa niniejszy Regulamin.
  • Niniejszy Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora angeloapartments.com/pl oraz na fanpage organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/TrapaniDlaPolakow , www.facebook.com/Turismotrapanicom, www.facebook.com/AngeloApartments
  • Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 28 lutego 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku.
  • Celem Konkursu jest promocja apartamentów Angelo Apartments, portalu turystycznego o prowincji Trapani www.trapani.pl i www.turismotrapani.com oraz usług świadczących przez spółkę prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s.
 2. Definicje
  • Organizator – spółka prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP IT02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685.
  • Konkurs – konkurs „Trapani.pl – Zachodnia Sycylia” organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 28 lutego 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku, którego celem promocja apartamentów Angelo Apartments, portalu turystycznego o prowincji Trapani www.trapani.pl i www.turismotrapani.com oraz usług świadczących przez spółkę prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s.
  • Hasło konkursowe – stworzone przez uczestnika Konkursu hasło reklamujące zachodnią Sycylię i apartamenty Angelo Apartments lub usługi świadczące przez firmę Trapani Easy „Trapani.pl, Zachodnia Sycylia – czyli jak opiszesz nas jednym zdaniem?”  –

„Kochasz Włochy? Lubisz podróże?

Pokaż WSZYSTKIM co to dla Ciebie oznacza!

Stwórz swoje hasło promujące nasz region i nasze usługi lub aparatamenty Angelo Apartments i wygraj 5-dniowy pobyt w Trapani wraz ze śniadaniami, transferem, wycieczką statkiem na Favignanie i Levanzo oraz samochód na jeden dzień!”

 

 • Jury – komisja składająca się z co najmniej 2 osób, powoływana przez Organizatora w celu wyłonienia najlepszego Hasła konkursowego.
 • Nagroda główna – voucher na 5-dniowy pobyt w Angelo Apartments ze śniadaniami i transferem z lotniska z Palermo lub z lotniska w Trapani do apartamentów Angelo Apartments, wycieczka statkiem na Favignanę i Levanzo oraz wypożyczenie samochodu na jedną dobę, do wykorzystania przez 12 miesięcy od daty wręczenia.
 • Administrator danych osobowych/Administrator – spółka prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP IT02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 t.j. z dnia 24 maja 2018 roku)
 • Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880 t.j. z dnia 5 maja 2017 roku).
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 t.j. z dnia 2 marca 2017 roku)
Orologi replica
Rolex replica
Orologi Rolex replica
Rolex replica
 1. Uczestnicy Konkursu
  • W Konkursie mogą brać udział osoby, które w chwili przystąpienia do Konkursu są pełnoletnie oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Zasady Konkursu
  • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
   • stworzenie Hasła konkursowego;
   • dostarczenie Hasła konkursowego do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym;
   • polubienie fanpage Angelo Apartments, Trapani.pl i TurismoTrapani.com na portalu społecznościowym Facebook, znajdującego się pod adresami:
    facebook.com/AngeloApartments
    , www.facebook.com/TrapaniDlaPolakow, www.facebook.com/Turismotrapani.com
  • Dostarczenie do Organizatora Hasła konkursowego oraz formularza zgłoszeniowego następuje osobiście na stoisko nr 63 – Trapani Easy s.r.l.s. – TurismoTrapani.com, Trapani.pl na Międzynarodowych Targach we Wrocławiu, w dniach 28 , 28 luty w godzinach 10:00 – 17:00 i 1 marca w godzinach 10:00 – 11:30.
  • Wzór formularza zgłoszeniowego załączony jest do niniejszego Regulaminu.
  • Hasło konkursowe powinno być jednozdaniowe. Jego celem ma być promocja zachodniej Sycylii i Apartamentów Angelo Apartments lub usług świadczących przez firmę Trapani Easy s.r.l.s.
  • Hasło konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  • Hasło konkursowe kwalifikuje do konkursu sekretariat techniczny konkursu, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, dostarczone do Organizatora po terminie lub dostarczone bez formularza zgłoszeniowego nie będą oceniane.
  • Poprzez dostarczenie Hasła konkursowego do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym uczestnik przystępuje do Konkursu i oświadcza, że:
   • akceptuje niniejszy Regulamin;
   • w celu przeprowadzenia Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
   • Hasło konkursowe dostarczone Organizatorowi jest jego autorstwa i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, jak również nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu
  • Spośród Haseł konkursowych, Jury wyłoni zwycięzcę – autora Hasła konkursowego najlepiej oddającej znaczenie hasła konkursowego określonego w punkcie 2.3 niniejszego Regulaminu.
  • Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana Nagroda główna. Organizator nie przewiduje nagród pocieszenia.
  • Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają reklamacji.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 1 marca 2020 roku w miejscu targów turystycznych we Wrocławiu, na głównej scenie, między godziną 12:00, a 16:00.
  • Warunkiem koniecznym jest osobiste odebranie vouchera przy ogłoszeniu wyników przez Zwycięzcę. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie obecny osobiście przy ogłoszeniu wyników, zwycięży hasło konkursowe, które znajdowało się na drugim i kolejnym miejscu, aż do momentu osobistego odebrania Vouchera przez Zwycięzcę.
  • Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie internetowej i fanpage na portalu społecznościowym Facebook ich imienia i nazwiska w razie przyznania im Nagrody głównej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację na fanpage na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Nagrody
  • Nagrodą główną w Konkursie jest voucher 5-dniowy pobyt w Angelo Apartments w Trapani wraz ze śniadaniami, transferem, wycieczką statkiem na Favignanie i Levanzo oraz samochód na jeden dzień, do wykorzystania przez 12 miesięcy od daty wręczenia.
  • Nagrodzonym uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
  • Nagrodzony uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
  • Jeżeli nagrodzony uczestnik zrzekł się przyznanej nagrody, Organizator może przekazać niniejszą nagrodę kolejnemu uczestnikowi, którego Hasło konkursowe zostanie wybrane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.
  • Organizator nie ponosi kosztów transportu na lotnisko w Trapani, z którego będzie się transfer do apartamentów Angelo Apartments.
  • W przypadku, kiedy Zwycięzca nie odbierze osobiście vouchera na ogłoszeniu wyników, nagroda przepada bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora, a Organizator może przekazać niniejszą nagrodę kolejnemu uczestnikowi, którego Hasło konkursowe zostanie wybrana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa autorskie
  • Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do Hasła konkursowego, do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Hasła konkursowego, jak również zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Hasła konkursowego wobec Organizatora oraz jego następców prawnych.
  • Przeniesienie wyżej wymienionych praw będzie miało charakter nieodpłatny. W tym celu nagrodzony uczestnik Konkursu zawrze z Organizatorem pisemną umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego Hasła konkursowego dla potrzeb Organizatora na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:

 

 • wyłącznego używania i wykorzystania Hasła konkursowego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej;
 • utrwalania i zwielokrotniania Hasła konkursowego wszelkimi technikami graficznymi;
 • publicznego wystawiania i wyświetlania Hasła konkursowego na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych;
 • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Hasła konkursowego;
 • wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Hasła konkursowego w Internecie;
 • publicznego wystawiania Hasła konkursowego, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Hasła konkursowego.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagrodzonego Hasła konkursowego, polegającej w szczególności na nałożeniu na Hasło konkursowe logotypu Angelo Apartments.
 1. Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP IT02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685..
  • Dane Uczestników mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
  • Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  • Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  • Uczestnikom Konkursu przysługuje:
   • prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu);
   • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo, w tym RODO.
   • Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu i wydaniu nagród oraz rozpatrzeniu reklamacji dane będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z udziałem w Konkursie lub złożoną reklamacją.
   • W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondecji, numer telefonu, adres e-mail, treść zgłoszenia konkursowego (w zakresie, w jakim stanowi ono daną osobową).
 1. Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu przed jego rozpoczęciem, tj. przed dniem 28 lutego 2020 roku, bez podawania przyczyn odwołania.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach autorskich oraz innych stosownych ustaw.

 

 

 


 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Angelo Apartments

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu

 

Data urodzenia

 

Adres do korespondencji

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

Oświadczam, że Hasło konkursowe jest mojego autorstwa i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, jak również nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Ponadto, oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Hasła konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim unormowania, w tym w szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu przez Administatora Danych spółkę prawa włoskiego Trapani Easy s.r.l.s z siedzibą w Trapani, Via Roma 16-18, 91100 Trapani, Włochy, NIP it02526720814, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem TP 177685. , na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 t.j. z dnia 24 maja 2018 roku).
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez

wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail naszej firmy info@turismotrapani.com lub listownie Via Badia Nuova 3, 91100, Trapani, Włochy lub Via Roma 16/18, 91100, Trapani Włochy.
W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się do zawarcia z jego Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich do mojego Hasła konkursowego w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

 

 

 

HASŁO KONKURSOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis uczestnika Konkursu